Club Sportiv Chitila

Anunț organizare concurs în data de 20.09.2023 pentru ocuparea funcțiilor de execuție vacante – muncitor necalificat/îngrijitor- compartiment bazin de înot, muncitor necalificat/îngrijitor-compartiment sala sport, muncitor necalificat/îngrijitor- compartiment terenuri de tenis/minifotbal

ANUNŢ

În temeiul prevederilor art. 18 din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu respectarea art. IV, alin. (2), lit. a) din Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, Club Sportiv Chitilaorganizează concurs în data de 20.09.2023, pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale de execuție vacante, din cadrul Clubului Sportiv Chitila, perioadă nedeterminată, program normal de lucru 8 ore/zi:

 • 1 post muncitor necalificat/îngrijitor- Compartiment bazin de înot
 • 1 post muncitor necalificat/îngrijitor- Compartiment sala sport
 • 1 post muncitor necalificat/îngrijitor- Compartiment terenuri de tenis/minifotbal
 1. Etapele stabilite pentru concurs:

I.1 Selecția dosarelor de înscriere;

I.2 Proba practica;

I.4 Proba interviu.

 1. II.    Condiții:

II.1 Condiţii generale de participare la concurs:

Conform art. 15 din H.G. nr. 1336/2022, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;

h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h) din H.G. nr. 1336/2022.

II.2 Condiții specifice postului:

1)   Condiţii specifice de participare la concurs pentru funcția de MUNCITOR NECALIFICAT/ ÎNGRIJITOR – Compartiment bazin de înot;

 • Studii medii/generale
 • Vechime în specialitate – nu se solicită;
 • Disponibilitate de lucru inclusiv in zilele de weekend, cand este cazul;
 • Disponibilitate imediată;
 • Abilitaţi, calități și aptitudini necesare: promptitudine, seriozitate și profesionalism.

    2) Condiţii specifice de participare la concurs pentru funcția de MUNCITOR NECALIFICAT/ ÎNGRIJITOR – Compartiment sala sport

 • Studii medii/generale
 • Vechime în specialitate – nu se solicită;
 • Disponibilitate de lucru inclusiv in zilele de weekend, cand este cazul;
 • Disponibilitate imediată;
 • Abilitaţi, calități și aptitudini necesare: promptitudine, seriozitate și profesionalism.

3)  Condiţii specifice de participare la concurs pentru funcția de MUNCITOR NECALIFICAT/ÎNGRIJITOR– Compartiment terenuri de tenis/minifotbal

 • Studii medii/generale
 • Vechime în specialitate – nu se solicită;
 • Disponibilitate de lucru inclusiv in zilele de weekend, cand este cazul;
 • Disponibilitate imediată;
 • Abilitaţi, calități și aptitudini necesare: promptitudine, seriozitate și profesionalism.

III. Dosarul de înscriere la concurs va conţine în mod obligatoriu:

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;

i) curriculum vitae, model comun european.

Notă:

 * Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la  lit. e) este prevăzut în anexa nr. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice

*  Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

* Copiile de pe actele prevăzute la punctele  b) –e), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.

* Certificat de cazier judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la lit. f), anterior datei de susţinere a probei scrise şi/sau probei practice. În situaţia în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, potrivit legii.

Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilități poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor de concurs, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilității probelor de concurs.

*Actele menţionate mai sus se prezintă în copie, însoţite de documentele originale, în vederea verificării conformității acestora.  

IV.Calendarul concursului:

Concursul se organizează la sediul Clubului Sportiv Chitila, str. Castanilor nr. 41, Oraș Chitila, județ Ilfov, după cum urmează:

Perioada de depunere a dosarelor: de la data de 28.08.2023, ora 0830 și până la data de 12.09.2023, inclusiv, ora 1630 – la sediul Clubului Sportiv Chitila, str. Castanilor nr. 41, Oraș Chitila, județ Ilfov, în cadrul programului de lucru: luni – joi între orele 0830-1630 și vineri între orele 0830-1400

         * Selecția dosarelor: în termen de o zi lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, respectiv 13.09.2023.

         * Afișarea rezultatelor selecției dosarelor: în termen de o zi lucrătoare de la data expirării termenului de selecție a dosarelor, 13.09.2023.

         * După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, sub sancţiunea decăderii din acest drept. În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul selecţiei dosarelor, comisia de soluţionare a contestaţiilor va verifica îndeplinirea de către candidatul contestatar a condiţiilor pentru participare la concurs în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor. Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face imediat după soluţionarea contestaţiilor.

Proba practică/suplimentară: 20.09.2023, ora 1000.

           * Afișarea rezultatelor probei practice: în termen de o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

*După afişarea rezultatelor obţinute la proba practică, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei practice, sub sancţiunea decăderii din acest drept. În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul probei, comisia de soluţionare a contestaţiilor va analiza rezultatul probei practice doar pentru candidatul contestatar în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor. Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face imediat după soluţionarea contestaţiilor.

Proba interviului: Interviul se susţine într-un termen de 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei practice.

           * Data şi ora susţinerii interviului se afişează obligatoriu odată cu rezultatele la proba practică.

*Afișarea rezultatelor probei interviului: în termen de o zi lucrătoare de la data finalizării probei interviului.

            *După afişarea rezultatelor obţinute la proba interviului, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept. În situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul probei interviului comisia de soluţionare a contestaţiilor va analiza consemnarea răspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor. Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face imediat după soluţionarea contestaţiilor.

Afișarea rezultatelor finale: Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se realizează prin afişare la sediul şi pe pagina de internet a Clubului Sportiv Chitila, în termen de o zi lucrătoare de la data finalizării probei şi conţine atât punctajul obţinut, cât şi menţiunea „admis” sau „respins”, după caz.

* Afişarea rezultatelor obţinute de candidaţi la probele concursului, precum şi afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor şi a rezultatelor finale ale concursului se realizează folosindu-se numărul de înregistrare al dosarului de concurs pentru identificare atribuit fiecărui candidat.

Sunt declarați admiși la proba practică și proba interviu, candidaţii care au obținut minimum 50 de puncte, din maximum 100 de puncte.

Candidații care nu obțin minim 50 de puncte la prima probă nu pot participa la cea de a doua probă;

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba practică/suplimentară IT si proba interviu. Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant candidatul care a obtinut cel mai mare punctaj.

Înainte de începerea probei practice se face apelul nominal al candidaţilor, în vederea îndeplinirii formalităţilor prealabile, respectiv verificarea identităţii. Verificarea identităţii candidaţilor se face pe baza cărţii de identitate sau a oricărui alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate. Candidaţii care nu sunt prezenţi la efectuarea apelului nominal ori care nu fac dovada identităţii prin prezentarea cărţii de identitate sau a oricărui alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate, se consideră absenţi, respectiv respinşi.

Atribuţiile principale ale postului de muncitor necalificat/îngrijitor – Compartiment bazin de înot:

 • Asigurarea curățeniei și igienei corespunzătoare a bazinului de înot, a suprafețelor din apropierea lui și a echipamentelor aferente;
 • Îndeplineşte orice alte atribuţii la solicitarea șefului ierarhic.

Atribuţiile principale ale postului de muncitor necalificat/îngrijitor – Compartiment sala sport:

 • Asigurarea curățeniei în toate zonele sălii de sport, inclusiv podele, echipamente, băi, vestiare și spații comune;
 • Îndeplineşte orice alte atribuţii la solicitarea șefului ierarhic.

Atribuţiile principale ale postului de muncitor necalificat/îngrijitor – Compartiment terenuri de tenis/minifotbal:

 • Menținerea curățeniei și a bunei stări a terenurilor, inclusiv îndepărtarea  gunoiului, a frunzelor și a altor deșeuri care pot afecta calitatea jocului;
 • Îndeplineşte orice alte atribuţii la solicitarea șefului ierarhic.

Relații suplimentare se pot obține de luni până joi între orele 0830-1630 și vineri între orele 0830-1400 la nr de telefon 0733.840.451  sau prin e-mail: clubsportivchitila@primariachitila.ro

*Notă: se vor studia actele normative menţionate la bibliografie, cu toate modificările şi completările ulterioare.

Facebook
Twitter
LinkedIn

TEREN TENIS

Tabel de inchiriere Baza Sportiva